prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Prevádzkovateľ
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 18%
úplné znenia predpisov
 20%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 22024
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

13.07.2018  

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 191/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  [mení aj zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č. 058/2014 Z. z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]
 • 152/2018 Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia zo 16. mája 2018 č. S05091-2018-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018
  (zverejnené na www.slov-lex.sk pod č. 16/2018 - Register opatrení - Opatrenie o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2018 – účinnosť 31.05.2018)

Nové v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  [mení aj zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov a zákon č. 055/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]

Nové v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 192/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
  (mení o.i. aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti)
 • 156/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení o.i. aj zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti)
 • 150/2018 NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 043/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 258/2008 Z. z.

Nové v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  [mení aj zákon č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]

Nové v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 134/2018 Vyhláška MDaV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
 • 133/2018 Vyhláška MDaV SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokladoch vozidla
 • 129/2018 NV SR, ktorým sa mení NV SR č. 154/2006 Z. z. o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel
 • 128/2018 NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 309/2006 Z. z. o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov
 • 127/2018 NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov
 • 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  [mení aj zákon č. 280/2006 Z. z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov, zákon č. 056/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov]

Nové v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  [mení aj zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov]

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 200/2018 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd
  (ruší vyhlášku MŽP SR č. 100/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.)
 • 197/2018 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov.
 • 194/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení aj zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov)
 • 193/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 186/2018 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov
 • 177/2018 Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
  [mení aj zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zákon č. 024/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 039/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov]

Zrušené v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 100/2005 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd (zrušené 200/2018, účinnosť 15.7.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 191/2018, ú.z. k 01.07.2018)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 • 058/2014 Zákon o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018 a 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 002/1991 Zákon o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 • 055/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 314/2001 Zákon o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018)
 • 315/2001 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 282/2008 Zákon o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018 a 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti (novelizácia 192/2018, ú.z. k 01.07.2018)
 • 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti (novelizácia 156/2018, účinnosť šesť mesiacov po dni zverejnenia oznámenia Európskej komisie, podľa článku 82 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 536/2014 zo dňa 16. apríla 2014 o klinickom skúšaní humánnych liekov a o zrušení smernice 2001/20/ES)
 • 043/2005 NV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom v znení neskorších predpisov (novelizácia 150/2018, ú.z. k 15.12.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 154/2006 NV SR o používaní zariadení obmedzujúcich rýchlosť určitých kategórií motorových vozidiel (novelizácia 129/2018, ú.z. k 20.05.2018)
 • 309/2006 NV SR o technických požiadavkách na výfukové systémy a o prípustnej hladine hluku motorových vozidiel v znení neskorších predpisov (novelizácia 128/2018, ú.z. k 20.05.2018)
 • 140/2009 NV SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov (novelizácia 127/2018, ú.z. k 20.05.2018)
 • 280/2006 Zákon o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku niektorých vodičov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 • 461/2007 Zákon o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018)
 • 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov(novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 • 514/2009 Zákon o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018 a 01.01.2019)
 • 056/2012 Zákon o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018 a 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 231/2013 Vyhláška MŽP SR o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení v znení neskorších predpisov (novelizácia 197/2018, ú.z. k 01.07.2018)
 • 137/2010 Zákon o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizácia 194/2018, ú.z. k 01.07.2018)
 • 401/1998 Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov
  (novelizácia 194/2018, ú.z. k 01.07.2018)
 • 039/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 193/2018, ú.z. k 01.07.2018)
 • 373/2015 Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (novelizácia 186/2018, ú.z. k 01.07.2018 a k 01.01.2019)
 • 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) - (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 • 024/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018 a 01.01.2019)
 • 514/2008 Zákon o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018)
 • 039/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.09.2018)
 • 079/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 177/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 


 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk