prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 19676
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

27.06.2017  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER 

 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 30.06.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 10.07.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 11.07.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v lesníctve, ktorý sa uskutoční dňa 11.07.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke - legislatíva a prax s autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý sa uskutoční dňa 13.07.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 19.07.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 20.07.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 26.07.2017 v Košiciach
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve – Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 a jej novely, ktorý sa uskutoční dňa 02.08.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 14.08.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 22.08.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke - legislatíva a prax s autorizovaným bezpečnostným technikom, ktorý sa uskutoční dňa 25.08.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 137/2017 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
 • 133/2017 Oznámenie MZ SR o vydaní opatrenia Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. mája 2017, č. 03240-OL-2017 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2017 (účinnosť od 31. mája 2017, Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 26/2017 Vestníka MZ SR)
 • 085/2017 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • 082/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení o.i. aj zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

Nové v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 095/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • 082/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení o.i. aj Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov)

Nové v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 150/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • 124/2017 Vyhláška MZ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 210/2016 Z. z.

Nové v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 151/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 149/1995 Z. z. o posunkovej reči nepočujúcich osôb a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 148/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 039/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 142/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 024/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 051/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
 • 090/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 460/1992 Ústava SR v znení neskorších predpisov (novelizácia 137/2017, ú.z. k 01.06.2017)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 085/2017, ú.z. k 01.05.2017)
 • 125/2006 Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 082/2017, ú.z. k 01.05.2017)
   

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov (novelizácia 095/2017, ú.z. k 01.06.2017)
 • 311/2001 Zákonník práce v znení neskorších predpisov (novelizácia 082/2017, ú.z. k 01.05.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 151/2017, ú.z. k 01.09.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 150/2017, ú.z. k 15.10.2017)
 • 259/2008 Vyhláška MZ SR o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia v znení neskorších predpisov (novelizácia 124/2017, ú.z. k 01.06.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 039/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 148/2017, ú.z. k 01.07.2017)
 • 024/2006 Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 142/2017, ú.z. k 15.06.2017)
 • 079/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 090/2017, ú.z. k 01.05.2017, 01.01.2018)

Pripomienkové konania - Legislatívny proces Slov-Lex

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť 01.01.2018) [vstup]
 • Zákon z ...... 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť 01.07.2017) [vstup]

Nové v rubrike Otázky a odpovede

 • Dohoda o spoločnej ohlasovni požiarov
 • Oboznamovanie návštev a dodávateľov s miestnymi podmienkami BOZP a OPP na pracovisku (v areáli podniku)
 • Školenie prvej pomoci
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk