prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 22%

počet hlasov: 19003
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

07.03.2017  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER

 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 16.03.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Novinky v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi od 1.1.2016, ktorý sa uskutoční dňa 21.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 21.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 21.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 24.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Chemická bezpečnosť, ktorý sa uskutoční dňa 27.03.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 30.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve – (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 a jej novely : vyhl. MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015), ktorý sa uskutoční dňa 31.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 05.04.2017 v Banskej Bystrici
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 11.04.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve – (Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 a jej novely : vyhl. MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015), ktorý sa uskutoční dňa 12.04.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie Agroinštitút Nitra

 • Odborná príprava bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.03.2017 - 19.05.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 28.03.2017 - 31.03.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie IBP s.r.o.

 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 29.03.2017 - 30.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Príprava ku skúškam na ABT, ktorá sa uskutoční dňa 05.04.2017 - 06.04.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava zamestnancov exponovaných prachu s obsahom azbestu pri práci, ktorá sa uskutoční dňa 11.04.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie JUMA s.r.o.

 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - základná odborná príprava, ktorý sa uskutoční dňa 10.04.2017 - 12.05.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 022/2017 NV SR, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu
 • 044/2017 Ústavný Zákon ktorým sa dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Nové v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 030/2017 Vyhláška MV SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 611/2006 Z. z. o hasičských jednotkách v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 201/2015 Z. z.

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 033/2017 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 231/2013 Z. z. o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení

Nové v rubrike Zdravie a hygiena

 • 040/2017 Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 460/1992 Ústava SR v znení neskorších predpisov (novelizácia 044/2017, ú.z. k 27.02.2017)
 • 235/2015 NV SR o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu (novelizácia 022/2017, ú.z. k 01.03.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 611/2006 Vyhláška MV SR o hasičských jednotkách (novelizácia 030/2017, ú.z. k 01.03.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 231/2013 Vyhláška MŽP SR o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení (novelizácia 033/2017, ú.z. k 22.02.2017)

Aktualizácia v rubrike Zdravie a hygiena

 • 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 040/2017, ú.z. k 01.03.2017)

Pripomienkové konania - Legislatívny proces Slov-Lex

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť 01.07.2017) [vstup]
 • Návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (tlač 367) [vstup]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov [vstup]
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov [vstup]
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (navrhovaná účinnosť 01.08.2017) [vstup]

Nové v rubrike Otázky a odpovede

 • Kedy sa vykonávajú lekárske preventívne prehliadky; v pracovnom čase resp. môžu sa vykonať aj v mimopracovnom čase?

Nové vo verejnej rubrike Informácie BOZP

 • Pracovné podmienky v členských štátoch EÚ [NIP]
 • Kde požiadať o úrazové dávky po pracovnom úraze [SP]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • elektronicky prevadzkovy dennik plyn. kotolni
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk