prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Prevádzkovateľ
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 20468
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

17.10.2017  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER

 • Enviro konferencia 4. ročník - najvýznamnejšie zmeny v roku 2017, ktorá sa uskutoční dňa 23.10.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 23.10.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 08.11.2017 v Banskej Bystrici
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 13.11.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve, ktorý sa uskutoční dňa 23.11.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 23.11.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 28.11.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   

Pozvánka na akcie Agroinštitút 

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.10.2017 - 24.11.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 07.11.2017 - 10.11.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava preventivárov požiarnej ochrany obce, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.11.2017 - 08.12.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie IBP

 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.10.2017 - 20.10.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.10.2017 - 26.10.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, ktorá sa uskutoční v dňa 28.11.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 239/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 246/2017 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Nové v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 238/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení o.i. aj zákon č. 071/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 205/2004 Zákon o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 239/2017, ú.z. k 01.11.2017)
 • 366/2015 Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (novelizácia 366/2015, ú.z. k 15.10.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 071/1967 Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (novelizácia 238/2017, ú.z. k 01.11.2017)
 


 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk