prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Fotogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 17%
riešené problémy
 22%

počet hlasov: 18006
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

11.10.2016  
Pozvánka na akciu IPEKO Zvolen s.r.o.
 • Seminár Povinnosti škôl a školských zariadení v oblasti BOZP a evidencii a registrácii pracovných a školských úrazov, ktorý sa uskutoční dňa 26.10.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Pozvánka na akciu IVBP s. r. o.

 • XXXI. celoslovenský seminár Bezpečnosť, ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi v praxi, ktorý sa uskutoční v dňoch 24.10.2016 – 26.10.2016 v hoteli Patria, Štrbské Pleso.
  ::
  Pozvánka
  :: Prihláška

Pozvánka na akcie Agroinštitútu Nitra

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.10.2016 - 25.11.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi (zmeny v legislatíve účinné od 1.1.2016 a 1.1.2017), ktorý sa uskutoční dňa 25.10.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 07.11.2016 - 10.11.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Pozvánka na akcie IBP s. r. o.

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.10.2016 - 02.12.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka
  :: Prihláška

 • XXVII. celoslovenský seminár pre odborníkov v oblasti bezpečnosti práce, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch 02.11.2016 – 04.11.2016 v Grand hoteli PERMON, Podbanské.
  ::
  Pozvánka
  :: Prihláška
Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER
 • Seminár - Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe, ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - BOZP v stavebníctve – "Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 a jej novely : vyhl. MPSVaR SR 46/2014 a vyhláška MPSVaR SR č. 100/2015, ktorý sa uskutoční dňa 21.10.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 24.10.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 25.10.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti, ktorý sa uskutoční dňa 26.10.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 27.10.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - BOZP v lesníctve, ktorý sa uskutoční dňa 10.11.2016 vo Zvolene.
  ::
  Pozvánka a prihláška
Pozvánka na akciu EDUCO CONSULT
 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.11. - 11.11.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Nové vo verejnej rubrike Informácie BOZP

 • Kontrola požívania alkoholu, omamných a iných psychotropných látok u zamestnancov [NIP]
 • Oboznamovanie a informovanie zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci [NIP]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Publikácie BOZP

 • Elektronická príručka o riadení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre starnúcu pracovnú silu [EU-OSHA]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Doprava

 • Medzinárodná kontrola sociálnej legislatívy v doprave [NIP]

Aktualizované vo verejnej rubrike Informácie Zdravie a hygiena

 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb [ÚVZ SR]
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS dodávateľským spôsobom [ÚVZ SR]

Nové a aktualizované vo verejnej rubrike Informácie Odpady

 • Register osôb, ktorým bola udelená autorizácia podľa § 89 ods. 1 zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov [MŽP]
 • Metodická príručka - Požiadavky pre obce na triedený zber biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov [MŽP]

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 252/2016 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 410/2012 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (novelizácia 252/2016, ú.z. k 01.10.2016)

Nové v rubrike Články BOZP

 • EMFWELD - nástroj pre používateľov zváracej techniky

Nové v rubrike Články Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • Krátenie dovolenky za obdobie dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz
 • Návrat do práce po dlhodobej PN
 • Stravné v súvislosti so zamestnávaním na Home Office

Nové v rubrike Články Doprava

 • Dokumentácia, záznamy a iné doklady, potrebné na výkon inšpekcie práce pri podnikaní v nákladnej cestnej doprave vykonávanej vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5

Nové v rubrike Riešené otázky BOZP

 • Obsluha elektrocentrál

Pripomienkové konania - Legislatívny proces Slov-Lex

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 258/2011 Z. z. o trvalom ukladaní oxidu uhličitého do geologického prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť dňom vyhlásenia) [vstup]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (navrhovaná účinnosť 15.05.2017) [vstup]

Nové vo verejnej rubrike Tlačové správy

 • Vyčerpaný organizmus má viac ako polovica Slovákov [PRAVDA]
 • Začať pracovať pred desiatou ráno? Podľa odborníkov radšej nie [PRAVDA]
 • 10 najväčších zmien, ktoré čakajú na vodičov [AutoBild]
 • Dopravná hádanka: Viete, čo ukazuje policajt, keď riadi križovatku? [SME]
 • Dopravná hádanka: Viete, ktorých chodcov máte pustiť cez priechod? [SME]
 • Prečo vznikajú dopravné zápchy? Pozrite si skvelé video [PRAVDA]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • Zrušenie požiarnobezpečnostnej charakteristiky
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2016 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk