prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Prevádzkovateľ
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 21559
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

15.03.2018  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER

 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 26.03.2018 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Ochrana osobných údajov podľa nového nariadenia EÚ (GDPR) týkajúca sa Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), ktorý sa uskutoční dňa 06.04.2018 v Žiline
  :: Viac informácií
   

Pozvánka na akcie Agroinštitút 

 • Seminár - Dokumentácia požiarnych konštrukcií a požiarnych zariadení ku kolaudácii stavieb z hľadiska dokladovania a splnenia požiadaviek riešenia protipožiarnej bezpečnosti stavby, ktorý sa uskutoční dňa 23.03.2018 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 09.04.2018 - 01.06.2018 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie IBP

 • Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.03.2018 - 23.03.2018 v Grand Hotely Permon Vysoké Tatry, Podbanské
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, ktorá sa uskutoční dňa 27.03.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia dňa 27.03.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia dňa 27.03.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Príprava ku skúškam na ABT, ktorá sa uskutoční v dňoch 03.04.2018 - 04.04.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurz Lektor, ktorý sa uskutočnia dňa 16.04.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, ktorá sa uskutoční dňa 26.04.2018 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie JUMA

 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 19.03.2018 - 21.03.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • KURIČ - aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční dňa 04.04.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • KURIČ - základný kurz , ktorá sa uskutoční v dňoch 05.04.2018 - 06.04.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • PILČÍK - opakovaný kurz, aktualizačná odborná príprava, ktorá sa uskutoční dňa 09.04.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - základný kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 16.04.2018 - 04.06.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK - zamestnávateľ, ktorý sa uskutoční v dňoch 21.04.2018 - 28.04.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY - základná odborná príprava, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.04.2018 - 25.05.2018 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   

Nové v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 014/2018 NV SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (účinnosť od 18.01.2018)

Zrušené v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 364/2016 NV SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (zrušené NV SR č. 14/2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 355/2006 NV SR o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení neskorších predpisov (novelizácia 033/2018, ú.z. k 01.05.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 009/2009 Vyhláška MV SR, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 019/2018, ú.z. k 01.02.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 311/2001 Zákonník práce (novelizácia 335/2017, ú.z. k 30.12.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 129/2002 Zákon o integrovanom záchrannom systéme v znení neskorších predpisov (novelizácia 319/2017, ú.z. k 01.01.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 351/2017, ú.z. k 01.01.2018, 01.05.2018, 01.07.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 410/2012 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v znení neskorších predpisov (novelizácia 315/2017, ú.z. k 19.12.2017)
 • 411/2012 Vyhláška MŽP SR o monitorovaní emisií zo stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia a kvality ovzdušia v ich okolí (novelizácia 316/2017, ú.z. k 19.12.2017)
 • 365/2015 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov (novelizácia 320/2017, ú.z. k 01.01.2018)
 • 366/2015 Vyhláška MŽP SR o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti (novelizácia 321/2017, ú.z. k 01.01.2018)
 • 371/2015 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch (novelizácia 322/2017, ú.z. k 01.01.2018)
 • 372/2015 Vyhláška MŽP SR o skládkovaní odpadov a dočasnom uskladnení kovovej ortuti (novelizácia 323/2017, ú.z. k 01.01.2018)
 • 373/2015 Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov v znení neskorších predpisov (novelizácia 324/2017, ú.z. k 01.01.2018, 15.08.2018)
 • 409/2011 Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 049/2018, ú.z. k 28.02.2018)
 
12.03.2018  

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 264/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. aj zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)
 • 266/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení znení neskorších predpisov
 • 279/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. aj zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov)

Nové v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 294/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 082/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 257/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení aj zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov)
 • 289/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
 • 292/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení aj zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Nové v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 293/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení aj zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 277/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • 292/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (mení aj zákon č. 039/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • 293/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov
 • 296/2017 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 244/2016 Z. z. o kvalite ovzdušia

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 264/2017, ú.z. k 01.09.2018)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 266/2017, ú.z. k 01.01.2018 a 01.07.2018)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 279/2017, ú.z. k 30.04.2018 a 01.05.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 082/2005 Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 294/2017, ú.z. k 01.01.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 257/2017, ú.z. k 01.11.2017)
 • 577/2004 Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (novelizácia 257/2017, ú.z. k 01.11.2017)
 • 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 289/2017, ú.z. k 01.12.2017 a 01.07.2018)
 • 355/2007 Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 292/2017, ú.z. k 01.01.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 725/2004 Zákon o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 293/2017, ú.z. k 01.12.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (novelizácia 277/2017, ú.z. k 01.01.2018)
 • 079/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 292/2017, ú.z. k 01.12.2017, 01.01.2018,01.01.2023)
 • 039/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 292/2017, ú.z. k 01.01.2018)
 • 137/2010 Zákon o ovzduší v znení neskorších predpisov (novelizácia 293/2017, ú.z. k 01.12.2017)
 • 244/2016 Vyhláška MŽP SR o kvalite ovzdušia (novelizácia 296/2017, ú.z. k 01.12.2017)
 


 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk