prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Fotogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 17%
riešené problémy
 22%

počet hlasov: 17771
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

21.09.2016  
Pozvánka na akciu Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
 • Seminár Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny, ktorý sa uskutoční dňa 03.10.2016 v Košiciach.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Pozvánka na akciu FIPROSS team

 • Medzinárodná konferencia FIPROSS 2016 na tému Protipožiarna bezpečnosť v stavbách určených na ubytovanie, ktorá sa uskutoční v dňoch 12 a 13.10.2016 v Oponiciach.
  ::
  Bližšie informácie

Pozvánka na akcie Agroinštitútu Nitra

 • Odborná príprava bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 10.10. - 09.12.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 17.10.2016 - 25.11.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi (zmeny v legislatíve účinné od 1.1.2016 a 1.1.2017), ktorý sa uskutoční dňa 25.10.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Pozvánka na akciu IBP s. r. o.

 • Odborný seminár Správne sedenie pri práci s počítačom alebo notebookom, ktorý sa uskutoční dňa 27.09.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka
  :: Prihláška
Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER
 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 26.09.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 03.10.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška
Pozvánka na akcie EDUCO CONSULT
 • Základná odborná príprava bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 26.09. - 11.11.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 03.10. - 15.11.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška
Pozvánka na akcie JUMA s.r.o.
 • Ďalšia odborná príprava (AOP) technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 03.10. - 05.10.2016 v Trenčíne.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Bezpečnostný technik - základný kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 17.10. - 05.12.2016 v Trenčíne.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Nové vo verejnej rubrike Informácie BOZP

 • Nezáväzná príručka osvedčených postupov na vykonávanie smernice 2013/35/EÚ o elektromagnetických poliach [EK]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Doprava

 • Aké doklady má vodič predložiť počas kontroly na pozemných komunikáciách? [NIP]

Aktualizované vo verejnej rubrike Informácie Zdravie a hygiena

 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) [ÚVZ SR]
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb [ÚVZ SR]
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS dodávateľským spôsobom [ÚVZ SR]

Nové a aktualizované vo verejnej rubrike Informácie Odpady

 • Register P - Register osôb oprávnených na vydávanie odborných posudkov [MŽP]
 • Usmernenie MŽP SR k udeľovaniu súhlasov týkajúcich sa nakladania so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií obsahujúcimi azbest [MŽP]

Nové v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 246/2016 Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 232/2016 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z.z. o špeciálnych školách

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 322/2008 Vyhláška MŠ SR o špeciálnych školách (oprava chyby)

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 244/2016 Vyhláška MŽP SR o kvalite ovzdušia

Zrušené v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 360/2010 Vyhláška MPŽPaRR SR č. 360/2010 Z.z. o kvalite ovzdušia (zrušená k 31.12.2016 vyhl. MŽP SR č. 244/2016 Z.z.)

Nové v rubrike Otázky a odpovede

 • Filtračné masky
 • Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok (revízií) technických zariadení elektrických
 • Zvárači - preukazy a zdravotná spôsobilosť

Pripomienkové konania - Legislatívny proces Slov-Lex

 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (navrhovaná účinnosť 01.01.2017) [vstup]
 • Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na výkon služby v roku 2016 (navrhovaná účinnosť 15.10.2016) [vstup]
 • Stratégia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike na roky 2016 až 2020 a program jej realizácie [vstup]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (navrhovaná účinnosť 15.05.2017) [vstup]

Nové vo verejnej rubrike Tlačové správy

 • Dopravná hádanka: Viete jazdiť po diaľnici z Bratislavy do Trnavy? [SME]
 • Dopravná hádanka: Viete správne obchádzať prekážku na ceste? [SME]
 • Dopravná hádanka: Viete, ako sa používa smerovka? [SME]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • Zrušenie požiarnobezpečnostnej charakteristiky
 • Hluk na pracovisku
 • Odškodnenie úrazu
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2016 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk