prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Fotogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 22%

počet hlasov: 18251
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

28.11.2016  
Pozvánka na akcie Agroinštitútu Nitra
 • Seminár - ZÁKON O ODPADOCH – všetko čo potrebujete vedieť, ktorý sa uskutoční dňa 29.11.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.12. - 16.12.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška
Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER
 • Seminár - Odstraňovanie stavebných materiálov obsahujúcich azbest na stavbe, ktorý sa uskutoční dňa 01.12.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 05.12.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 06.12.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Pravdepodobnosť rizika vzniku environmentálnej škody – hodnotenie rizika pracovnej činnosti, ktorý sa uskutoční dňa 08.12.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - BOZP v doprave a výrobe, ktorý sa uskutoční dňa 08.12.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 09.12.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Novinky v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi od 1.1.2016, ktorý sa uskutoční dňa 15.12.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška
Pozvánka na akciu EDUCO CONSULT
 • Seminár - Praktická aplikácia zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch vrátane zmien k 1.1.2017 (povinná dokumentácia v oblasti nakladania s odpadmi), ktorý sa uskutoční dňa 14.12.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Nové vo verejnej rubrike Informácie BOZP

 • Dopravná nehoda v služobnom aute a nárok na úrazové dávky [SP]
 • Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa zvýšia o 2 percentá [SP]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Publikácie BOZP

 • Nezáväzná príručka o najlepších postupoch na zlepšenie uplatňovania smerníc o bezpečnosti a ochrane zdravia pracovníkov v poľnohospodárstve, chove hospodárskych zvierat, záhradníctve a lesnom hospodárstve [EK]

Aktualizované vo verejnej rubrike Informácie Zdravie a hygiena

 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) [ÚVZ SR]
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb [ÚVZ SR]
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov, ktoré majú oprávnenie na vykonávanie činnosti PZS dodávateľským spôsobom [ÚVZ SR]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Ochrana pred požiarmi

 • Prehľad požiarovosti na Slovensku za trištvrte roka 2016 [HaZZ]

Nové v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 301/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 757/2004 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (mení o.i. aj zákon č. 400/2009 Z.z. o štátnej službe)

Nové v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 39V/2016 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie MZ SR č. S06881-OZS-2016 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci

Zrušené v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 03V/2014 Vestník MZ SR - Odborné usmernenie MZ SR č. S05281-OZS-2013 o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci
  (zrušené k 02.11.2016 OU MZ SR č. S06881-OZS-2016)

Nové v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 305/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
  (mení o.i. aj zákon č. 056/2012 o cestnej doprave)

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 303/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 400/2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 301/2016, ú.z. k 01.01.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 462/2007 Zákon o organizácii pracovného času v doprave (novelizácia 305/2016, ú.z. k 31.12.2016)
 • 056/2012 Zákon o cestnej doprave (novelizácia 305/2016, ú.z. k 31.12.2016)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 364/2004 Zákon o vodách (vodný zákon) (novelizácia 303/2016, ú.z. k 01.12.2016)

Nové v rubrike Riešené otázky Zdravie a hygiena

 • Posúdenie zdravotnej spôsobilosti pedagogického zamestnanca

Pripomienkové konania - Legislatívny proces Slov-Lex

 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť 15.10.2017) [vstup]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (navrhovaná účinnosť 15.03.2017) [vstup]

Nové vo verejnej rubrike Tlačové správy

 • Auta čoraz častejšie nesprávne parkujú na chodníkoch [SME]
 • Autobus MHD vo Vajnoroch začal horieť počas jazdy [PRAVDA]
 • Pri požiari je rizikom aj panika [PRAVDA]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • Úraz praktické vyučovanie
 • Hluk na pracovisku
 • Bezpečnostné žlto-čierne pásy
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2016 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk