prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 19733
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

08.08.2017  

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 184/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 183/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 178/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 182/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [mení o.i. aj zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)]
 • 186/2017 Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách v znení vyhlášky č. 232/2016 Z. z.

Nové v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 176/2017 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony [mení o.i. aj zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov a zákon č. 056/2012 Z.z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov]

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 184/2017, ú.z. k 30.10.2017, 31.12.2017 a 01.01.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 002/1991 Zákon o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (novelizácia 183/2017, ú.z. k 01.09.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 178/2017, ú.z. k 01.09.2017)
 • 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov (školský zákon) (novelizácia 182/2017, ú.z. k 01.09.2017, 24.05.2018 a 01.09.2018)
 • 322/2008 Vyhláška MŠ SR o špeciálnych školách v znení neskorších predpisov (novelizácia 186/2017, ú.z. k 01.09.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 514/2009 Zákon o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (novelizácia 176/2017, ú.z. k 15.07.2017)
 • 056/2012 Zákon o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (novelizácia 176/2017, ú.z. k 15.07.2017)

Nové v rubrike Otázky a odpovede

 • Požiarne uzávery
 • Mimoriadne teplý deň
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk