prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 22%

počet hlasov: 18785
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

07.02.2017  

Pozvánka na akcie Agroinštitút Nitra

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany,  ktorá sa uskutoční v dňoch 13.02.2017 - 17.03.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   
 • Príprava ku skúškam na ABT,  ktorá sa uskutoční v dňoch 16.02.2017 - 17.02.2017 v Nitre
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie EDUCO - CONSULT, s.r.o.

 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 16.02.2017 - 17.02.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 20.02.2017 - 23.02.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava bezpečnostného technika, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.02.2017 - 13.04.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Základná odborná príprava technika požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 06.03.2017 - 07.04.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie IBP s.r.o.

 • Základná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.02.2017 - 07.04.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, ktorá sa uskutoční dňa 21.02.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, ktorá sa uskutoční dňa 07.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia v dňoch 07.03.2017 - 08.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia v dňa 07.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Celoslovenský aktualizačný seminár pre odborníkov z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ergonómie, ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.03.2017 - 17.03.2017 v Grand Hotel Permon, Podbanské
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie JUMA s.r.o.

 • Aktualizačná odborná príprava LEŠENÁR - opakovaný kurz, ktorý sa uskutoční dňa 15.02.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • Základný kurz LEŠENÁR, ktorý sa uskutoční v dňoch 15.02.2017 - 17.02.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • Základný kurz KURIČ, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.02.2017 - 21.02.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava KURIČ, ktorá sa uskutoční dňa 22.02.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava BEZPEČNOSTNÝ TECHNIK, resp. ABT, ktorá sa uskutoční v dňoch 27.02.2017 - 28.02.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - VTZ plyn - tlak, ktorý sa uskutoční dňa 08.03.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava TECHNIK POŽIARNEJ OCHRANY, ktorá sa uskutoční v dňoch 15.03.2017 - 17.03.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER

 • Seminár - Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa uskutoční dňa 15.02.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 20.02.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve, ktorý sa uskutoční dňa 21.02.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 22.02.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 24.02.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 02.03.2017 v Košiciach
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v lesníctve, ktorý sa uskutoční dňa 10.03.2017 v Žiline
  ::
  Viac informácií
   
 • Seminár - Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa uskutoční dňa 13.03.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií

Nové v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 316/2016 Zákon o uznávaní a výkone majetkového rozhodnutia vydaného v trestnom konaní v Európskej únii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (mení o.i. aj zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • 351/2016 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. januára 2017.
 • 367/2016 NV SR, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 370/2006 Z. z. o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch

Nové v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 364/2016 NV SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
  (ruší NV SR č. 004/2016 Z. z. o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby)

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 382/2016 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 314/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • 014/2017 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov

Zrušené v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 370/2006 NV SR o opatreniach na zníženie emisií zo spaľovacích motorov inštalovaných v necestných strojoch (účinnosť 01.01.2017 zrušené NV SR č. 367/2016)

Zrušené v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 004/2016 NV SR o ustanovení stupnice platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby (účinnosť 01.01.2017 zrušené NV SR č. 364/2016)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 314/2009 Vyhláška MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon o fluórovaných skleníkových plynoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 382/2016, ú.z. k 01.01.2017)
 • 373/2015 Vyhláška MŽP SR o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie (novelizácia 014/2017, ú.z. k 01.02.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 316/2016, ú.z. k 01.01.2017)
 • 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (novelizácia 351/2016 ú.z. k 01.01.2017)
 • 514/2009 Zákon o doprave na dráhach (novelizácia 351/2016, ú.z. k 01.01.2017)

Nové v rubrike Otázky a odpovede

 • Záverečné overovanie zamestnancov

Nové vo verejnej rubrike Tlačové správy

 • Smog prelomil 20-ročnú hranicu [PRAVDA]
 • Slovensko bude mať do konca roku novú envirostratégiu [PRAVDA]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • Vysokozdvižné vozíky - obsluha
 • Skrinky GPS
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk