prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Prevádzkovateľ
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 18%
úplné znenia predpisov
 20%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 22564
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

11.12.2018  

Nové v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 282/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • 314/2018 Zákon o Ústavnom súde Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  (mení o.i. zákon č. 461/2003 o sociálnom poistení)
 • 317/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Nové v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 268/2018 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 002/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
 • 318/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 055/2017 Z.z. o štátnej službe)

Nové v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 284/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov)
 • 287/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 288/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 334/2018 Vyhláška MV SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 094/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 284/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 364/2004 o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • 312/2018 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 079/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (mení o.i. zákon č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , zákon č. 039/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
 • 330/2018 NV SR, ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov (účinnosť 01.01.2019)
 • 329/2018 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ruší zákon č. 017/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov - účinnosť 01.01.2019)

Zrušené v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 017/2004 Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov (účinnosť 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy BOZP

 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 282/2018, ú.z. k 30.10.2018, 01.11.2018, 01.01. 2019)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 314/2018, ú.z. k 01.03.2019)
 • 461/2003 Zákon o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (novelizácia 317/2018, ú.z. k 19.11.2018, 01.01.2019, 01.01.2021, 01.01.2022)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 002/1991 Zákon o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov (novelizácia 268/2018, ú.z. k 15.10.2018)
 • 055/2017 Zákon o štátnej službe v znení neskorších predpisov (novelizácia 318/2018, ú.z. k 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Ochrana pred požiarmi

 • 094/2004 Vyhláška MV SR., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov (novelizácia 334/2018, ú.z. k 01.01.2019)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Zdravie a hygiena

 • 219/1996 Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb v znení neskorších predpisov (novelizácia 284/2018, ú.z. k 02.01.2019)
 • 576/2004 Zákon o zdravotnej starostlivosti (novelizácia 287/2018, ú.z. k 01.11.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Doprava

 • 513/2009 Zákon o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 288/2018, ú.z. k 01.11.2018)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Odpady

 • 364/2004 Zákon o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov prostredie (novelizácia 284/2018 ú.z. k 01.11.2018 a 02.01.2019)
 • 079/2015 Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (novelizácia 312/2018, ú.z. k 01.01.2019 a 01.07.2019)
 • 525/2003 Zákon o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 312/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 • 039/2013 Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 312/2018, ú.z. k 01.01.2019)
 


 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk