prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Fotogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 17%
riešené problémy
 22%

počet hlasov: 17555
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

24.08.2016  
Pozvánka na akciu JOGA
 • 24. medzinárodný kongres a výstava ODPADY–LUHAČOVICE 2016, ktorý sa uskutoční v dňoch 05. - 08.09.2016 v Luhačoviciach.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Pozvánka na akcie Agroinštitútu Nitra

 • Aktualizačná odborná príprava technikov požiarnej ochrany, ktorá sa uskutoční v dňoch 23.08. - 26.08.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Príprava ku skúškam na ABT, ktorá sa uskutoční v dňoch 08.09.2016 - 09.09.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorá sa uskutoční v dňoch 13.09. 2016 - 14.09. 2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Nové povinnosti a úlohy obce v oblasti ochrany pred požiarmi (zmeny v legislatíve účinné od 1.1.2016 a 1.1.2017), ktorý sa uskutoční dňa 20.09.2016 v Nitre.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Pozvánka na akciu Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

 • Školenie Nový zákon o odpadoch, vykonávacie predpisy – aplikačná prax + schválené a pripravované zmeny, ktoré sa uskutoční dňa 12.09.2016 v Žiline a dňa 19.09.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška
Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER
 • Seminár - BOZP v lesníctve, ktorý sa uskutoční dňa 06.09.2016 v Poprade.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 06.09.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Novinky v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi od 1.1.2016, ktorý sa uskutoční dňa 12.09.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Konferencia - BOZP v roku 2016 - Legislatívne požiadavky a prax, ktorá sa uskutoční dňa 22.09.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Nový zákon o odpadoch + vykonávacie predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 23.09.2016 v Žiline.
  ::
  Pozvánka a prihláška

 • Seminár - Povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorý sa uskutoční dňa 23.09.2016 v Bratislave.
  ::
  Pozvánka a prihláška

Nové vo verejnej rubrike Katalóg -> Vzdelávanie -> Špecializované kurzy

 • Remonta s.r.o., Bratislava - Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov

Nové vo verejnej rubrike Informácie BOZP

 • Dĺžka a rozsah odbornej praxe požadovanej pre rozšírenie rozsahu osvedčenia revízneho technika [NIP]
 • Kumulácia funkcie bezpečnostného technika a autorizovaného bezpečnostného technika [NIP]
 • Miestne prevádzkové predpisy vo vzťahu k technickým zariadeniam elektrickým s vysokou mierou ohrozenia [NIP]
 • Požiadavky na odborné vzdelanie elektrotechnikov [NIP]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • Praktický manuál, ako oznámiť nekalú praktiku a nedoplatiť na to [NIP]
 • Zamestnávanie agentúrou dočasného zamestnávania [NIP]
 • Zamestnávanie študentov [NIP]

Nové a aktualizované vo verejnej rubrike Informácie Zdravie a hygiena

 • Fajčenie v areáli školy a školských zariadení [NIP]
 • Lekárska prehliadka vo vzťahu k práci [NIP]
 • Zdravotná spôsobilosť ako podmienka vydania a platnosti preukazu, osvedčenia a dokladu [NIP]
 • Zoznam fyzických osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktoré vykonávajú samostatne dodávateľským spôsobom niektoré činnosti PZS (dohľad nad pracovnými podmienkami zamestnancov vykonávajúcich práce zaradené do kategórie 1 a 2) [ÚVZ SR]
 • Zoznam právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov oprávnených odstraňovať azbestové materiály zo stavieb [ÚVZ SR]

Nové vo verejnej rubrike Informácie Doprava

 • Používanie tachografu v motorovom vozidle do 3,5 t s prívesom [NIP]

Nové v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 232/2016 Vyhláška MŠVVaŠ SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 322/2008 Z. z. o špeciálnych školách

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy Školstvo

 • 322/2008 Vyhláška MŠ SR o špeciálnych školách (novelizácia 232/2016, ú.z. k 01.09.2016 a 01.10.2016)

Nové v rubrike Riešené otázky BOZP

 • Ako sa stať bezpečnostným technikom

Nové v rubrike Riešené otázky Ochrana pred požiarmi

 • Protipožiarne hliadky

Pripomienkové konania - Legislatívny proces Slov-Lex

 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky ktorou sa mení vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 448/2007 Z. z. o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií v znení vyhlášky č. 98/2016 Z. z. (navrhovaná účinnosť 01.10.2016) [vstup]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť 01.01.2017) [vstup]
 • Zákon ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z. (navrhovaná účinnosť 01.01.2017) [vstup]
 • Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov (navrhovaná účinnosť 01.01.2017) [vstup]

Nové vo verejnej rubrike Tlačové správy

 • Kleinmann: Nehodovosť bude stúpať [PRAVDA]
 • Opitých vodičov neubúda, spôsobili aj viac nehôd [PRAVDA]
 • Bratislavskí hasiči zasahovali pri požiari v Auparku [SME]
 • Hasičskí reprezentanti zo Slovenska sú majstri sveta v požiarnom útoku [SME]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • Úraz v Nemecku
 • Obsluha motorových vozíkov - kurz
 • Práca vo výškach
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2016 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk