prihlásený užívateľ:    prihlásenie    odhlásenie    zmena hesla   
 
 

   
Základné informácie
Katalóg
Informačné zdroje
Kalendár akcií
Tlačové správy
Informácie
Videogaléria
Archív správ
Diskusné fórum
   

   
Právne predpisy
Dokumentácia
Formuláre
Lehotník
Stanoviská
Školenia
Články
Poradňa
Bezpečnostné listy
Riešené otázky
Otázky a odpovede
   

   
Objednávka
Prevádzkovateľ
Užívateľ sw PREVENT
Instructor
Info M@il
Referencie
Hlavná stránka
   

     
 
Aký druh informácií by ste preferovali
v IS Konzultant?všeobecné informácie
 23%
odborné články
 19%
úplné znenia predpisov
 19%
vzory dokumentov
 18%
riešené problémy
 21%

počet hlasov: 19588
 
     

Čo je KONZULTANT:

Informačný systém KONZULTANT je internetová aplikácia, určená na podporu a pomoc pri plnení úloh v bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ochrane pred požiarmi a odpadového hospodárstva. Jednotlivé rubriky systému obsahujú vzorovú dokumentáciu, podklady ku školeniam, formuláre na bezproblémové vedenie agendy, odborné články, riešené problémy, právne predpisy rozdelené do prehľadných celkov a ďalšie informácie z daných oblastí.

Súčasťou systému je aj poradenská činnosť formou otázok a odpovedí. Táto je poskytovaná všetkým registrovaným užívateľom systému odbornými konzultantmi prevádzkovateľa, firmy BOZPO AGENCY Topoľčany.

Navigácia užívateľského menu je prístupná všetkým návštevníkom týchto stránok, avšak prístup k jednotlivým dokumentom a rubrikám súvisiacim s poradenskou činnosťou môžu využívať iba registrovaní užívatelia.

Dokumenty sú publikované vo formátoch *.htm, *.pdf, *.doc, a *.xls. Výnimočne sú niektoré obsiahle dokumenty komprimované do formátu *.zip.

Aktuality :

06.04.2017  

Pozvánka na akcie VERLAG DASHÖFER 

 • Seminár - Pracovný úraz a lekárske prehliadky vo vzťahu k práci – povinnosti zamestnávateľa, ktorý sa uskutoční dňa 19.04.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Novinky v právnych predpisoch o ochrane pred požiarmi od 1.1.2016, ktorý sa uskutoční dňa 21.04.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - Vodný zákon a súvisiace predpisy, ktorý sa uskutoční dňa 25.04.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v stavebníctve – Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 a jej novely, ktorý sa uskutoční dňa 11.05.2017 v Žiline
  :: Viac informácií
   
 • Seminár - BOZP v kocke, ktorý sa uskutoční dňa 12.05.2017 v Bratislave
  :: Viac informácií
   

Pozvánka na akcie IBP s.r.o.

 • Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými a toxickými látkami a zmesami, ktorá sa uskutoční v dňa 26.04.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Aktualizačná odborná príprava elektrotechnikov, ktorá sa uskutoční v dňa 03.05.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurzy elektortechnikov s preskúšaním na § 21, § 22, § 23 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktoré sa uskutočnia v dňoch 03.05.2017 - 04.05.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Kurz pre odborníkov vykonávajúcich poučenie § 20 v zmysle vyhl. 508/2009 Z.z., ktorý sa uskutoční dňa 03.05.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   
 • Celoslovenské semináre bezpečnosti práce s monotematickým zameraním, ktoré sa uskutočnia dňa 16.05.2017 v Bratislave
  ::
  Viac informácií
   

Pozvánka na akcie JUMA s.r.o.

 • Bezpečnostný Technik - Základný Kurz, ktorý sa uskutoční v dňoch 18.04.2017 - 05.06.2017 v Trenčíne
  ::
  Viac informácií
   

Nové v rubrike Právne predpisy z oblasti BOZP

 • 51/2017 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
 • 71/2017 Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov

Nové v rubrike Právne predpisy z oblasti Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 055/2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Nové v rubrike Právne predpisy z oblasti Školstvo

 • 056/2017 Zákon, ktorým sa mení zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • 057/2017 Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zrušené v rubrike Právne predpisy z oblasti Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • 400/2009 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (účinnosť od 01.06.2017, zrušený zákonom 55/2017 Z.z.)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy z oblasti BOZP

 • 460/1992 Ústava SR v znení neskorších predpisov (novelizácia 71/2017, ú.z. k 04.04.2017)
 • 264/1999 Zákon o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 51/2017, ú.z. k 01.04.2017 a 01.01.2018)
 • 254 /2011 Zákon o prepravovateľných tlakových zariadeniach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 51/2017, ú.z. k 01.04.2017)

Aktualizácia v rubrike Právne predpisy z oblasti Školstvo

 • 245/2008 Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 56/2017, ú.z. k 01.09.2017)
 • 317/2009 Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (novelizácia 57/2017, ú.z. k 01.09.2017)

Nové v rubrike Otázky a odpovede

 • OOPP na pracoviskách kde sa nanášajú náterové látky

Nové v rubrike Riešené otázky z oblasti BOZP

 • Zobrazovacie jednotky - NOTEBOOK

Nové vo verejnej rubrike Tlačové správy z oblasti BOZP

 • Inšpektorát práce vykonal minulý rok takmer osem tisíc kontrol [SME]
 • Na stavenisku automobilky Jaguar zomrel muž, udusil sa na plošine [SME]

Nové vo verejnej rubrike Informácie z oblasti Pracovnoprávne vzťahy a BOZP

 • Upozornenie pre zamestnávateľov: Ak zamestnanec začne prácu vykonávať v sobotu, treba ho prihlásiť v sobotu [SP]

Nové v rubrike Diskusné fórum

 • Pomliazdenia lakta
 

Registrácia:

Registrácia oprávňuje užívateľa k prístupu do celého informačného systému a na využívanie neobmedzenej telefonickej a emailovej poradenskej činnosti od odborných konzultantov našej firmy.

Na zaregistrovanie môžete využiť odkaz Objednávka. Po odoslaní objednávkového formulára Vám obratom pošleme zmluvu s faktúrou. Po podpise zmluvy a uhradení poplatku za užívanie služby Vám bude okamžite aktivovaný prístup do systému.

Cena za užívanie informačného systému KONZULTANT:

129 € / kalendárny rok + DPH (akékoľvek obdobie medzi 1.1. - 31.12. bežného roka).

 
 
  © 1999 - 2017 BOZPO AGENCY Topoľčany www.bozpo.sk